Om kristen tro

Trosbekjennelse

Bibelen er Guds ord og vår trosbekjennelse.
2 Tim. 3;16, Apg. 1:16, 2. Pet. 1:21, Hebr.4:12

Vi praktiserer dåp ved neddykking i vann etter at en har kommet tro.
Markus.16: 15-16, Apg. 2:38, Rom. 6:4, Apg. 8:37-38

Den Hellige Åndsdåp gir kraft til et liv i tjeneste.
Apg.1:4-5, 2:38-39, Efeserne 5:18

Gud gir åndelige nådegaver i vår tid, slik som han gjorde til de første kristne.
1 Kor.12:1-12, 14:12 39-40

Vi tror på fortsatt helbredelse ved Guds makt og nåde.
Jakob 5:14-16, Mark.16:18

Om kristen tro

2Tim 3:16-17

Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,
for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.

Den Hellige Skrift
(2 Tim 3:16 Pet 1:20-21)
Jeg tror at Bibelen er Guds ord, inspirert og gitt oss av Den Hellige Ånd og derfor er ufeilbarlig.

Gud, den allmektige
Jeg tror på én Gud som eksisterer i hellig treenighet ved Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Gud er skaperen av himmelen og jorden, av synlige og usynlige ting. Jeg tror på hans evige og guddommelige natur. Gud er absolutt og hellig og rettferdig. Gud er kjærlighet og bryr seg derfor om mennesket og all skapningen.

1Tim 2:5-6

For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.

Jesus Kristus
(1 Tim 2:5-6, Matt 16:16)
Jeg tror at Jesus fra Nasaret er Messias, Guds Sønn, sendt fra Faderen til verden for å frelse menneskene. Vi tror at Jesus er den andre personen i Treenigheten og har eksistert fra evighet av i Guds likhet og skikkelse. Jeg tror at Jesu trådte inn i verden ved sin inkarnasjon idet han ble født som et sant menneske og sann Gud. Jeg tror på Kristi syndefrie natur, hans guddommelige mirakler og livgivende ord som autentiske og som bevis på han guddommelige misjon i verden, å forløse verden. Vi tror at Jesus er fullt ut både menneske og Gud.

Joh 14:26
Men talsmannen,Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere.

Den Hellige Ånd
(1 Mos. 1:2, Joh 14:26, Ap.gj. 1:8)
 Jeg tror at Den Hellige Ånd er den tredje person i Treenigheten. Han er derfor er evig, guddommelig og allmektig Gud. Jeg tror at han var virksom i skapelsen og også tilstede i hele Det Gamle Testamentet. På en særlig måte var han nærværende i Jesu liv og virke. Jeg tror at Den Hellige Ånd kom til verden på pinsefestens dag og er fremdeles tilstede i Jesu kirke og skal være det inntil forløsningens dag.

1M 1:27-28

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.

Mennesket
(1 Mos 1:27, 3:6-8)
Jeg tror at mennesket ble skapt i Guds bilde og satt i Edens hage som Guds husholder på jorden. Jeg tror også at det første mennesket falt i synd ved sin ulydighet mot Guds befaling og dermed ble en synder, totalt uten egne muligheter til leve i fellesskap med Gud og oppnå evig liv ved måter og metoder det selv har laget. Jeg tror derfor at hvert menneske er i absolutt behov av Guds frelse.

Rom 3:23-25

alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.

Forsoningen
(1 Mos 3:13, Rom 3:23-25, Hebr 2:14)
Jeg tror på Jesu stedfortredende død på korset. Hans død sonet for menneskets synd og frembrakte forsoning mellom Gud og mennesket. Jeg tror derfor at Jesu blod er det middel som fullt og helt kan frelse. Hvert menneske som tror får evig liv. Jeg tror at Kristus beseiret djevelen på korset. Denne seier gav Jesus til sin menighet. Jeg tror at enhver synder kan bli frelst ved at han omvender seg og tror på Herren Jesus Kristus og hans stedfortredende død. Jeg tror at det er hvert menneskes rett å få del i frelsen som er gjort tilgjengelig av Gud. Denne frelse oppleves her og nå i vår levetid på jorden.

Matt 28:19-20

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Dåp og nattverd
(Matt 28:19, Gal 3:27, Rom 6:4-5, 1 Kor 11:23)
Jesus har innstiftet handlingene dåp og nattverd. Jeg mener at hver den som tror og har blitt født på nytt skal bli døpt ved total neddykkelse i vann. Dette er i følge Det Nye Testamentets lære og praksis. Jeg tror at alle barn er inkludert i Jesu forsoningsverk og av den grunn ikke er i behov av vanndåp for at de skal bli helliget eller renset fra synd. Jeg tror at dåpen i vann oppleves kun en gang i livet mens nattverden gjentas til minne om Jesus død og oppstandelse.

Apg 1:4-5
Da han var sammen med dem, bød han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen hadde lovt, det som dere, sa han, har hørt om av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager heretter.

Dåpen i Den Hellige Ånd
(Ap.gj. 1:5, 2:4, Rom 8:9)
Jeg tror på en dåp i Den Hellige Ånd og ild. Denne dåp i Ånden gir de troende kraft til liv og tjeneste. Jeg tror også at denne gave gis ved Guds nåde ved tro og mottas gjennom bønn og påkallelse. Dette er et Herrens løfte til alle som tror. Jeg tror på Åndens gaver slik vi finner det i Det Nye Testamentet og at disse gavene er i virksomhet i dag til oppbyggelse for de troende og for å styrke evangeliets fremgang i verden.

Matt 16:18
Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Menigheten
(Matt 16:18, Ef 5:23, 27, 32, Kol 1:18)
Jeg tror på den universelle menighet og den lokale menighet på et hvert sted. Menigheten består av gjenfødte troende. Ved dåpen blir de kjent som en lokal menighet. Jeg tror også på den bibelske og forordning for menigheten i Det Nye Testamentet som sier at lokalmenigheten skal ledes av forstanderen og de eldste og med praktisk assistanse av menighetstjenere. Dette er menn og kvinner valgt av den menigheten. Jeg tror at menigheten skal være selvstyrt, selvoppholdende og selvutbredende i verden. Jeg tror at menighetens største oppgave i verden er å ære Gud og vinne mennesker for Kristus i hver generasjon.